news
32GB 아이폰6 싱가포르 출시

32GB 아이폰6 싱가포르 출시

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [1246] | Comment [8]
샤프 브랜드 스마트폰 Z3 유출

샤프 브랜드 스마트폰 Z3 유출

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [1312] | Comment [5]
SK텔레콤, 포켓몬 GO 파트너십 체결

SK텔레콤, 포켓몬 GO 파트너십 체결

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [4097] | Comment [10]
삼성전자, 인공지능 가상 비서 빅스비 공개

삼성전자, 인공지능 가상 비서 빅스비 공개

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [6624] | Comment [9]
LG Stylus 3 대만 출시

LG Stylus 3 대만 출시

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [1279] | Comment [5]
LG K4 (2017), K8 (2017), 및 K10 (2017) 대만 출시

LG K4 (2017), K8 (2017), 및 K10 (2017) 대만 출시

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [1775] | Comment [2]
ZTE 스마트워치 Quartz 유출

ZTE 스마트워치 Quartz 유출

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [720]
ZTE, nubia Z11 mini s 인도 출시

ZTE, nubia Z11 mini s 인도 출시

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [317]
[할인] LG G6 $669.99

[할인] LG G6 $669.99

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [1547] | Comment [9]
[루머] 갤럭시 S8, 중국 출시는 5월

[루머] 갤럭시 S8, 중국 출시는 5월

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [819] | Comment [1]
Oppo, F3 Plus 티져 3종 공개

Oppo, F3 Plus 티져 3종 공개

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [590]
[할인] 구글 Home 두 대 $229

[할인] 구글 Home 두 대 $229

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [523]
샤오미, 홍미 4A 인도 출시

샤오미, 홍미 4A 인도 출시

Date 2017-03-21 | By KGNEWS | Read [1324] | Comment [2]