quick review

samsung-galaxy-s22-plus-review-pic16.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic17.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic18.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic22.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic13.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic19.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic6.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic5.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic4.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic7.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic9.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic10.jpgsamsung-galaxy-s22-plus-review-pic11.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic1.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic12.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic20.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic21.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic30.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic31.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic32.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic33.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic34.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic35.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic36.jpg

- 전반적인 평가는 갤럭시 S22 울트라 리뷰 ( https://bit.ly/3xY2TsQ )를 참고해 주세요.

- 갤럭시 S22 리뷰는 ( https://bit.ly/3McG8Wp )를 참고해 주세요.


- 갤럭시 S22와의 차이점은

 - 화면, Wi-Fi 6e 및 UWB 유무, 배터리 용량, 충전 속도, 및 방열 처리 정도

 - 참고로 두 기종의 가장 큰 차이 중 하나인 배터리는 5G 120Hz가 7시간 55분, 5G 60Hz가 9시간 32분으로 더 길고

 - 충전 시간은 유선이 30분에 57%, 1시간에 50%, 1시간 10분에 100%, 무선이 30분에 32%, 1시간에 56%, 1시간 30분에 79%, 2시간에 100%


- 결론

 - 그게 20만원의 가격차를 감당할 정도냐면 글쎄

 - 가성비(?) 플래그십으로 가려면 S22로 가고, 아예 안드로이드 최고(...) 경험으로 가려면 S22 울트라가 맞다는 생각

 - 폰 자체는 GOS 사태를 배제하고 보면 나쁘지 않지만, 쉽게 말해서 그돈x 듣기 딱 좋은 포지션.EVALUATION
F717
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
디자인
8
디스플레이
8.5
퍼포먼스/성능
5
소리/카메라
8
배터리
8.5
7.6
갤럭시 S22와의 차이점은 화면, Wi-Fi 6e 및 UWB 유무, 배터리 용량, 충전 속도, 및 방열 처리 정도. 그게 20만원의 가격차를 감당할 정도냐면 글쎄... 가성비(?) 플래그십으로 가려면 S22로 가고, 아예 안드로이드 최고(...) 경험으로 가려면 S22 울트라가 맞다는 생각 폰 자체는 GOS 사태를 배제하고 보면 나쁘지 않지만, 쉽게 말해서 그돈x 듣기 딱 좋은 포지션.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
424 Apple iPhone 6 [188] file UnderKG 2014.10.21 151485 0
423 Samsung Galaxy S6 edge [288] file UnderKG 2015.04.20 142919 0
422 Sony Xperia Z3 [224] file UnderKG 2014.10.15 114051 0
421 Apple iPhone 6 Plus [187] file UnderKG 2014.10.24 111689 0
420 Samsung Galaxy S7 edge [96] file UnderKG 2016.03.26 111499 0
419 Samsung Galaxy Note 4 [182] file UnderKG 2014.11.21 111132 0
418 Apple iPhone 5s [7] UnderKG 2013.09.30 107925 0
417 Samsung Galaxy Note3 [1] UnderKG 2013.10.02 106442 0
416 Samsung Galaxy S6 [127] file UnderKG 2015.04.21 106206 0
415 Apple iPhone 7 [144] file UnderKG 2016.10.17 100978 0
414 LG G4 [163] file UnderKG 2015.06.01 94961 0
413 Xiaomi Note [78] file UnderKG 2015.06.22 90450 0
412 Apple iPad Air2 [89] file UnderKG 2014.11.17 88256 0
411 Samsung Galaxy A7 (2016) [119] file UnderKG 2016.01.31 88212 0
410 Samsung Galaxy S7 [67] file UnderKG 2016.04.11 87177 0
409 Samsung Galaxy Note8 [86] file UnderKG 2017.10.08 87141 0
408 Samsung Galaxy S8 [64] file UnderKG 2017.05.19 85432 0
407 Apple iPhone 6s [106] file UnderKG 2015.10.22 84565 0
406 Samsung Galaxy Alpha [58] file UnderKG 2014.09.24 81755 0
405 Samsung Galaxy Note Edge [145] file UnderKG 2014.11.20 78191 0