quick review

samsung-galaxy-s22-plus-review-pic16.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic17.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic18.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic22.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic13.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic19.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic6.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic5.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic4.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic7.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic9.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic10.jpgsamsung-galaxy-s22-plus-review-pic11.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic1.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic12.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic20.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic21.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic30.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic31.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic32.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic33.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic34.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic35.jpg samsung-galaxy-s22-plus-review-pic36.jpg

- 전반적인 평가는 갤럭시 S22 울트라 리뷰 ( https://bit.ly/3xY2TsQ )를 참고해 주세요.

- 갤럭시 S22 리뷰는 ( https://bit.ly/3McG8Wp )를 참고해 주세요.


- 갤럭시 S22와의 차이점은

 - 화면, Wi-Fi 6e 및 UWB 유무, 배터리 용량, 충전 속도, 및 방열 처리 정도

 - 참고로 두 기종의 가장 큰 차이 중 하나인 배터리는 5G 120Hz가 7시간 55분, 5G 60Hz가 9시간 32분으로 더 길고

 - 충전 시간은 유선이 30분에 57%, 1시간에 50%, 1시간 10분에 100%, 무선이 30분에 32%, 1시간에 56%, 1시간 30분에 79%, 2시간에 100%


- 결론

 - 그게 20만원의 가격차를 감당할 정도냐면 글쎄

 - 가성비(?) 플래그십으로 가려면 S22로 가고, 아예 안드로이드 최고(...) 경험으로 가려면 S22 울트라가 맞다는 생각

 - 폰 자체는 GOS 사태를 배제하고 보면 나쁘지 않지만, 쉽게 말해서 그돈x 듣기 딱 좋은 포지션.EVALUATION
F717
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
디자인
8
디스플레이
8.5
퍼포먼스/성능
5
소리/카메라
8
배터리
8.5
7.6
갤럭시 S22와의 차이점은 화면, Wi-Fi 6e 및 UWB 유무, 배터리 용량, 충전 속도, 및 방열 처리 정도. 그게 20만원의 가격차를 감당할 정도냐면 글쎄... 가성비(?) 플래그십으로 가려면 S22로 가고, 아예 안드로이드 최고(...) 경험으로 가려면 S22 울트라가 맞다는 생각 폰 자체는 GOS 사태를 배제하고 보면 나쁘지 않지만, 쉽게 말해서 그돈x 듣기 딱 좋은 포지션.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
442 Samsung Galaxy Z Flip 5 file UnderKG 2023.11.29 4118 0
441 Samsung Galaxy Z Fold5 file UnderKG 2023.10.12 5503 0
440 Samsung Galaxy Quantum4 file UnderKG 2023.07.26 7375 0
439 Google Pixel 7a [1] file UnderKG 2023.07.14 4664 0
438 Samsung Galaxy A24 [1] file UnderKG 2023.06.23 5268 0
437 Samsung Galaxy A34 5G [2] file UnderKG 2023.04.28 13228 0
436 Samsung Galaxy S23 Plus [1] file UnderKG 2023.04.11 12091 0
435 Samsung Galaxy S23 [1] file UnderKG 2023.04.11 14288 0
434 Samsung Galaxy S23 Ultra [10] file UnderKG 2023.03.10 27013 0
433 Apple iPhone 14 & 14 Plus [6] file UnderKG 2022.12.16 42036 0
432 Apple iPad (Gen. 10) [2] file UnderKG 2022.12.07 37322 0
431 Apple iPhone 14 Pro & 14 Pro Max [13] file UnderKG 2022.11.25 50564 0
430 Samsung Galaxy Z Flip4 [1] file UnderKG 2022.10.18 51860 0
429 Samsung Galaxy Z Fold4 file UnderKG 2022.10.06 51205 0
428 Samsung Galaxy A33 5G [1] file UnderKG 2022.09.02 49695 0
427 Samsung Galaxy A13 [2] file UnderKG 2022.08.31 44487 0
426 Xiaomi Mi Band 7 [1] file UnderKG 2022.08.02 43000 0
425 Samsung Galaxy Jump2 [1] file UnderKG 2022.05.26 49131 0
» Samsung Galaxy S22 Plus [5] file UnderKG 2022.05.13 55290 0
423 Samsung Galaxy S22 [2] file UnderKG 2022.05.13 56147 0